top of page

DR. HAJDÚ SÁNDOR LÓRÁNT 

ÜGYVÉD

NÁLAM A TANÁCSADÁS INGYENES, A MEGOLDÁS PEDIG MEGFIZETHETŐ.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg jogi diplomámat, majd ügyvédjelöltként helyezkedtem el Budapesten. Ezt követően egy nagyobb ügyvédi irodában voltam tíz évig partner ügyvéd. Saját praxisomat 2018-ban nyitottam meg.

Adójogi szakjogászként fő szakterületeim az adóhatósági eljárások, illetve a hozzá kapcsolódó jogágak, így a cégjog, polgári jog és a gazdasági bűncselekmények.

Ügyfeleimnek igyekszem nem jogi tanácsot, hanem megoldást találni a problémáikra.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg jogi diplomámat, majd ügyvédjelöltként helyezkedtem el Budapesten. Ezt követően egy nagyobb ügyvédi irodában voltam tíz évig partner ügyvéd. Saját praxisomat 2018-ban nyitottam meg.

Adójogi szakjogászként fő szakterületeim az adóhatósági eljárások, illetve a hozzá kapcsolódó jogágak, így a cégjog, polgári jog és a gazdasági bűncselekmények.

Ügyfeleimnek igyekszem nem jogi tanácsot, hanem megoldást találni a problémáikra.

DR. HAJDÚ SÁNDOR LÓRÁNT 

ÜGYVÉD

hajdu.sandor@drhajdu.com

+36 20 288 7574

MUNKATÁRSAK

tanácsadás

 

adóhatóság előtti képviselet

gazdasági bűncselekmények

cégalapítások

 

cégátalakulások

 

változásbejegyzési eljárások

ingatlan ügyletek

peres képviselet

családjogi jogviták

ADÓJOG

BÜNTETŐJOG

CÉGJOG

INGATLANJOG

POLGÁRI JOG

SZAKTERÜLETEK
ELÉRHETŐSÉG

1024 Budapest,

Lövőház utca 16/A. fsz. 4

HÍREK

A 2018. január 1. napján hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény jelentős változásokat hozott a házassági bontóperek vonatkozásában is!

A házasság felbontása iránti keresettel egy eljárásban a házassági vagyonjogi keresetet már nem lehet megindítani, ez a két intézmény különvált.

Ha a felek nem tudnak közös vagyon tárgyaikkal elszámolni, ez esetben a felperesnek az illetékes bíróságra két keresetet is be kell nyújtania.

Ugyanakkor házassági vagyonközösség megosztásához peres eljárás megindítása nem minden esetben kötelező.

Megszűnik az a „perstratégia”, hogy az egyik házastárs kizárólagos szülői felügyelet iránti kérelmet terjesszen elő, hogy a vagyon megosztását késleltesse.

Ha egyéb kérdése van, forduljon hozzám bizalommal!

  • Facebook - White Circle
ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 

Dr. Hajdú Sándor Lóránt egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) részéről
tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy a szolgáltatási tevékenységünk ellátásával
összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani
kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a
továbbiakban: GDPR) 12. cikkében és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16.
§-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az
Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, szabályokról és rendelkezésekről. 

1. Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: dr. Hajdú Sándor Lóránt egyéni ügyvéd
Adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 16/A. fszt. 4.
Adatkezelő adószáma: 54956173-2-41
Adatkezelő e-elérhetősége: hajdu.sandor@drhajdu.com
Adatkezelő képviselője: dr. Hajdú Sándor Lóránt
Telefonszám:+36-20-288-7574

2. Az adatkezelés szabályai
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben
rögzített alapjoga, így az Adatkezelő eljárásai során kizárólag a hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a
célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése
egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes
adat esetén írásbeli - hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján kezel.

3. Az adatkezelés feltételei

Az adatkezelés helye:  1024 Budapest, Lövőház utca 16/A. fszt. 4.

Az adatkezelő tevékenysége: ügyvédi tevékenység ellátása

Az adatkezelés célja: A megbízás és a megbízó utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és a megbízó érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírások betartása (ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is).

Az adatkezelés jogalapja: 

személyes adatok esetében:
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása,
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint a szerződés teljesítése,
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése,
- az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 18.
alfejezete szerinti azonosítási és nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 4. fejezete szerinti
ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése.

különleges adatok esetében:
- a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pont szerint az érintett kifejezett
hozzájárulása, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a
GDPR II. Fejezet 9. Cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az
érintett hozzájárulásával,
- a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pont szerint, amennyiben az adatkezelés
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben
járnak el.

Azon adatokat, melyeket az Adatkezelő nem kizárólag a GDPR 6. Cikk (1)
bekezdés a), illetve 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti jogalapra hivatkozással
kezel, az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül, annak visszavonása
ellenére is jogosult és köteles kezelni, azok a jogszerű adatkezelés részét képezik.

A kezelt adatok köre: 
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás teljesítésétől
függően változó lehet, de elsődlegesen a megbízó által megadott személyes
adatok, valamint minden további, a teljesítés során átadott és/vagy a megbízott
által megismert információ; mely kiterjedhet a megbízó vagy más érintett
különleges adataira is a jogszabályi és a jelen okiratban rögzített keretek között.

Az adatmegőrzés időtartama:
a) az Üttv. 33. § (7) bekezdése és a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján az
Adatkezelő a kötelezettségének teljesítése során birtokába jutott személyes
adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás
teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni;

b) az Üttv. 46. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő az elektronikus okiratot –
ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – a
másolatkészítéstől számított tíz évig megőrzi;
c) az Üttv. 53. § (5) bekezdése alapján okirat ellenjegyzése esetén az
Adatkezelő az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével
járó ügyben keletkezett más iratokat - ha jogszabály ennél hosszabb
megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő
őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi;

 

Az adattárolás módja: elektronikus és/vagy papíralapú.

Az adattovábbítás címzettjeinek köre: az Adatkezelő beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségében közreműködő személy.

4. Adatfeldolgozó igénybevétele
Az Adatkezelő a tevékenységéhez adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatkezelő
csak olyan adatfeldolgozót bízhat meg az Adatkezelő által őrzött és kezelt adatok
feldolgozásával, amely adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

5. Az adattovábbítás rendje
Az Adatkezelő nem jogosult az általa kezelt személyes adatot más személynek
továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni, kivéve
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő;
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását
adta, és az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi
jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás célja a személyes
adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.
Az Adatkezelő az adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a
személyes adat jogosultját
a) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről,
elérhetőségéről;
b) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
c) a Hatóságnak (ld. 6. pont) címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat
előterjesztésének lehetőségéről.

A személyes adat jogosultja a konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát
az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával egyidőben is megadhatja,
amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás
szükségessége már ismert.

6. Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai
vonatkozásában a GDPR-ben és az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon,
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő
információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben
személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, kiegészítse,
d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben
személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza,
e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben
személyes adatait az Adatkezelő törölje,
f) az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát - ez a határidő további 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett
azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Az információkat, a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha
az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő
jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7. Jogorvoslat
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése
vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi
jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati
kérelemmel fordulhat egyfelől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 
Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), másfelől az Adatkezelő székhelye, az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Budapest, 2018. május 25.

bottom of page